aktualnie w promocji:
Nazwa: Blender kruszarka 800W ze stali szlachetnej
Opis: R?czny blender firmy CAMRY o mocy 800 W doskonale radzi sobie z ka?dym zadaniem w kuchni dzi?ki b...
Cena: 199 PLN
Zobacz więcej
 - Home

 - Promocje

 - Internet

 - Urz?dzenia fiskalne

 - Komputery

 - Aparaty cyfrowe

 - Obs?uga firm

 - Zakupy na raty

 - Download

 - Serwis

 - Projekty i wdro?enia


Reklama

Strzelec Frysztak

Blog Frysztak

Gmina Frysztak

Internet

Od lipca 2005 roku firma ScrollNet oferuje bezprzewodowy dost?p do Internetu. W swojej ofercie posiadamy a? 13 taryf internetowych: od 20 PLN do 60 PLN miesi?cznie. W obecnej chwili nasza sie? obejmuje swym zasi?giem kilkadziesi?t kilometrów kwadratowych. Docieramy do miejsc, w których nie ma mo?liwo?ci skorzystania z alternatywnych rozwi?za? sta?ego dost?pu do Internetu. Pragniemy rozwija? nasz? dzia?alno?? na kolejne miejscowo?ci, nasza sie? szkieletowa jest wci?? modernizowana.

Co zyskujesz przy??czaj?c si? do naszej sieci:

- umowa na czas nieokre?lony - w ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa? nie podaj?c przyczyny (wystarczy z?o?y? rezygnacj? przed up?ywem ko?ca miesi?ca, w innym przypadku abonament na kolejny miesi?c b?dzie naliczony),
- mo?liwo?? elastycznego dopasowania oferty do w?asnych potrzeb np. w miesi?cu styczniu taryfa 60 PLN, w lutym zmieniacie Pa?stwo na 20 PLN, w marcu na 35 PLN itd. bez ?adnych op?at,
- mo?liwo?? "zawieszenia" internetu na Pa?stwa ?yczenie na dowolnie d?ugi okres - wielokrotno?? pe?nych miesi?cy,
- urz?dzenia dost?powe s? Pa?stwa w?asno?ci?,
- u?ywamy wy??cznie sprawdzonych rozwi?za? i nie eksperymentujemy na klientach jak to si? dzieje w niektórych sieciach,
- fachowa obs?uga i wiedza, jeste?my firm?, której pracownicy uko?czyli studia na kierunku Informatyka, specjalno?? systemy i sieci komputerowe - z sieciami komputerowymi mamy do czynienia od kilkunastu lat, pierwsze sieci lokalne w Gminie Frysztak zosta?y zaprojektowane i wdro?one przez nas i dzia?aj? do dzisiejszego dnia bez ?adnych awarii
Aktualny cennik:
Technologia 2,4GHz

20 PLN - do 256 kb/s [kilobitów na sek.]
25 PLN - do 320 kb/s [kilobitów na sek.]
30 PLN - do 540 kb/s [kilobitów na sek.]
35 PLN - do 640 kb/s [kilobitów na sek.]
40 PLN - do 780 kb/s [kilobitów na sek.]
50 PLN - do 900 kb/s [kilobitów na sek.]
60 PLN - do 1100 kb/s [kilobitów na sek.]
70 PLN - do 1500 kb/s [kilobitów na sek.]

Technologia 5GHz

Umowa na czas nieokre?lony lub okre?lony.

30 PLN - do (1,8 Mb/s)
40 PLN - do (3,5 Mb/s)
50 PLN - do (4,8 Mb/s)
75 PLN - do (7,2 Mb/s)design: esprojekt.pl | kod: RaFiK | engine: ef